Listening Activities

Ինչպես և խոստացել էինք, մեր կայքում պարպերաբար տեղադրելու ենք Ձեզ համար օգտակար խորհուրդներ, հղումներ: Ահա դրանցից ևս մեկը:

http://www.npr.org/programs/talk-of-the-nation/ 

Ռադիո լսելը նույնպես շատ լավ տարբերակ է: Պարտադիր չէ նպատակադրված լսեք ամեն մի բառը: Ուղղակի միացրեք այն ժամանակ, երբ լարվածություն չեք զգում: Խորհուրդ եմ տալիս շաբաթական գոնե երկու անգամ միացնել և լսել վերջին նորությունները:

Posted in Ընդհանուր տեղեկություն | Leave a comment

Some and Any

This gallery contains 1 photo.

Եթե հաշվելի գոյականների հետ օգտագործում ենք a/the հոդերը, ապա անհաշվելի գոյականների հետ օգտագործում ենք some/any. Օրինակ՝ I have got some money (I have got a money) Սակայն պետք է ուշադիր լինել, որ some և any օգտագործում ենք նաև հաշվելի գոյականների հետ՝ … Continue reading

Gallery | Tagged , , , , | Leave a comment

Լեզու սովորելու ամենաարագ և ամենակարճ եղանակը

Ցանկանում եք մեկ ամսում անգլերե՞ն սովորել: Պետք է շտապեմ հիասթափեցնել. չկա նման բան: Երբեք չհավատաք, եթե ինչ-որ մեկն ասի՝ ես մեկ ամսում լեզու եմ սովորել: Ընդհանրապես որևէ լեզու սովորելը տարիների աշխատանք է պահանջում: Այսօր կանդրադառնամ անգլերենին վերաբերող մի-քանի <<սխալների>>, ինչպես նաև … Continue reading

Gallery | Tagged , , | 1 Comment

Հապավումներ. N2

OMG! – Oh my God! FYI – for your information imo – in my opinion RUOK? – Are you okay? btw – by the way ?4u – I have a question for you gr8! – Great! wtf! – What the … Continue reading

Gallery | Leave a comment

Հապավումներ

Այսօր կներկայացնենք մի-քանի հապավումներ, որոնց հաճախ են կիրառվում ժամանակակից անգլերենում: Wanna – want to Gonna – going to LoL- laughing out loud ASAP- as soon as possible. Come on – C’mon

Gallery | Leave a comment

Օգտակար բառեր

This gallery contains 1 photo.

Faucet – ծորակ, ծորան (ջրի, գազի)     Bathtub –լոգարան, վաննա Drip- կաթել Constantly – մշտապես Օր՝ The faucet in the bathtub drips constantly- Վաննայի ծորակից մշտապես կաթում է

Gallery | Leave a comment

Am/is/are

This gallery contains 1 photo.

To be բայի ձևերը ներկա ժամանակում – am/is/are Յուրաքանչյուն ունի իր ուրույն կիռառությունը` I, he, she it, we you, they անձնական դերանունների հետ միասին: Քերականություն իմանալու համար նախ և առաջ պետք է իմանալ to be բայի ճիշտ կիրառությունը: I am … Continue reading

Gallery | Tagged , , , , | Leave a comment

Present Perfect. Ներկա վաղակատար

Կառուցվածքը [has/have + past participle] Օրինակ You have seen that movie many times. Have you seen that movie many times? You have not seen that movie many times. Գործածություն N1 Անցյալում ավարտված գործողություն, որն իր արդյունքով, հետևանքով կապված է ներկայի … Continue reading

Gallery | Tagged , , , | Leave a comment

Երկու ժխտում մեկ նախադասության մեջ

Հաճախ մեզ մոտ շփոթմունք է առաջանում՝ կապված ագլերենի և հայերենի ժխտման հետ: Ինչպե՞ս թարգմանենք մի նախադասություն, որում երկու ժխտում կա:

Հայերենի «չեմ կարող չանել» կառույցը անգլերեն կթարգմանենք can եղանակավորող բայի շնորհիվ.

Can’t help doing

Օրինակ՝

I can’t help laughing – Չեմ կարող չծիղածել (ոչ թե չեմ կարող ծիծաղել)

She can’t help asking questions – Նա չի կարող հարցեր չտալ

 

Posted in Եղանակավորող բայեր/ Modal Verbes | Tagged , , , | Leave a comment

Past Continuous

Կազմությունը  [was/were + present participle] Օրինակ՝ I was reading a book when you called. Were you studying when she called? Գործածություն N1  Անցյալում ընդհատված գործողություն Այս ժ/ձևն օգտագործում ենք` ցույց տալու, որ անցյալում կատարվող ավելի երկար տևողությամբ գործողությունն ընդհատվել է՝ … Continue reading

Gallery | Tagged , , | Leave a comment