Present Simple

Գործածություն I

Present Simple ժամանակաձևն օգտագործվում է սովորաբար կրկնվող գործղությունների համար: Դա կարող է լինել սովորություն, հոբբի, ամեն օր կրկնվող, ըստ ծրագրի ընթացող գործողություն: Այն կարող է նաև լինել գործողություն, որը տվյալ անձը հաճախ մոռանում է, կամ չի անում:

Օրինակներ

 • play tennis.
 • She does not play tennis.
 • Does he play tennis?
 • The train leaves every morning at 8 AM.
 • The train does not leave at 9 AM.
 • When does the train usually leave?
 • She always forgets her purse.
 • He never forgets his wallet.
 • Every twelve months, the Earth circles the Sun.
 • Does the Sun circle the Earth?

 

Գործածություն II

Փաստերի կամ ընդհանրացումների դեպքում

Present Simple-ը կարող է ցույց տալ, որ տվյալ փաստը ճիշտ է(կամ ճիշտ չէ, բայց նշվում է այդպես) և՛ անցյալի, և՛ ներկայի, և՛ ապագայի համար: Այն օգտագործվում է նաև մարդկանց կամ իրերի մասին ընդհանրացումներ կատարելիս:

Օրինակներ

 • Cats like milk.
 • Birds do not like milk.
 • Do pigs like milk?
 • California is in America.
 • California is not in the United Kingdom.
 • Windows are made of glass.
 • Windows are not made of wood.

 

Գործածություն III

Ծրագրված, պլանավորած երևույթների մասին խոսելիս (հիմնականում հասարակական տրանսպորտի ժամերի մասին խոսելիս) օգտագործում ենք Present Simple ժ/ձևը:

Օրինակներ

 • The train leaves tonight at 6 PM.
 • The bus does not arrive at 11 AM, it arrives at 11 PM.
 • When do we board the plane?
 • The party starts at 8 o’clock.
 • When does class begin tomorrow?

Գործածություն IV

Ներկա պահին կատարվող գործողությունների համար (ոչ շարունակական բայերի դեպքում)

Օրինակներ

 • am here now.
 • She is not here now.
 • He needs help right now.
 • He does not need help now.
 • He has his passport in his hand.
 • Do you have your passport with you?
Advertisements
Պատկերասրահ | Այս նյութը հրատարակվել է Քերականություն, Ժամանակաձևեր-ում։ Էջանշեք մշտական հղումը։

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

w

Connecting to %s