To have to

Այս բայը, ի տարբերություն մյուս եղանակավորող բայերի ունի բոլոր դիմավոր և անդեմ ձևերը. Have to,has to, had to, shall/will have to  և այլն:

Ներկա և անցյալ ժամանակների հարցական և ժխտական  ձևերը կազմում են  to do  աժանդակ բայի միջոցով. Do I have to? Does he have to? Did you have to? և այլն:

To have բայն արտահայտում է հանգամանքներից բխող պարտականություն կամ անհրաժեշտություն.

I have to do it

Ես ստիպված եմ դա անել

Children don’t have to go to school on Sundays

Կիրակի օրերին երեխաները ստիպված չեն դպրոց գնալ

As it was late, we had to take a taxi

Քանի որ ուշ էր, մենք ստիպված էինք տաքսի գնալ

Did you have to walk all the way home?

Դուք ստիպվա՞ծ էիք ոտքով հասնել տուն

If give in now, i shall no give in again

Եթե ես հանձնվեմ հիմա, ստիպված կլինեմ նորից զիջել:

Խոսակցական անգլերենում պարտավորություն և անհրաժեշտություն են արտահայտում նաև have got to, has got to բայաձևերը: Հարցական և ժխտական ձևերը կազմվում են առանց  to do  օժանդակ բայի.

He has got to do  the whole work

Նա ստիպված է կատարել ամբողջ աշխատանքը:

Has he got to do the whole work?

He hasn’t got to do the whole work.

Have got to ձևը գործածվում է մեկ անգամ կատարող գործողության անհրաժեշտությունը նշելու համար, to have to բայը նշում է անհրաժեշտությունն ինչպես մեկ անգամ կատարվող, նույնպես և կրկնվող, սովորություն դարձած գործողությունների.

Has that man got to carry all those parceles by himself?

Մի՞թե այդ մարդը ստիպված է մենակ տեղափոխել բոլոր ծանրոցները

Advertisements
Այս նյութը հրատարակվել է Քերականություն, Եղանակավորող բայեր/ Modal Verbes-ում և պիտակվել , , ։ Էջանշեք մշտական հղումը։

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

w

Connecting to %s