Can

Եկեք ծանոթանանք can բային:Այս բայը մեծ կիրառություն ունի անգլերենում:

Ունի երկու ձև` can(ներկա) և could(անցյալ): Կրճատ ժխտական ձևերն են` can’t  և couldn’t : Ժամանակների համաձայնեցման դեպքում գործածվում է could ձևը.

He can help me.

Նա կարող է օգնել ինձ.

He said he could help me.

Հիմա տեսնեք, թե այս բայն ինչ կարևորություն ունի.

Can բայն արտահայտում է.

  1. Ֆիզիկական կամ մտավոր կարողություն.

I can lift this box.

I can speak Russian.

Միևնույն իմաստն ունեցող to be able to արտահայտությունը գործածվում է can բայի պակաս ձևերի փոխարեն.

The baby will be able to walk in a few weeks.

Երեխան մի քանի շաբաթից կսկսի(կկարողանա) քայլել:

Since his accident he hasn’t been able to leave the house.

Վթարի օրից նա ի վիճակի չէ դուրս գալ տնից:

2.Հանգամանքներից բխող հնարավորություն.

I could not go to the theatre yesterday because I was busy.

You can sky on the hills (there is enough snow).

You can take the book.

3.Իրավունքից բխող հնարավորություն.

You cannot park here .

Դուք չեք կարող կայանել այստեղ:

You can stay here.

Դու կարող ես այստեղ մնալ:

You will be allowed to stay here

Ձեզ թույլ կտան մնալ այստեղ

4. Անհավատալիություն,կասկած,զարմանք.

It cannot be true.

Դա չի կարող ճիշտ լինել:

Անցյալ գործողություն արտահայտելու համար can ձևին  հաջորդում է պերֆեկտային ինֆինիտիվ

He cannot have said it

Նա չէր կարող ասել դա(հնարավոր չէ, որ ասեր դա)

Նա չի կարող դա ասած լինել

5. Թույլտվություն ստանալու խնդրանք:

Գործածվում են can կամ could ձևերը:Could ձևն ավելի պաշտոնական է.

Can(caould) I park here

Կարո՞ղ եմ ավտոմեքենաս այստեղ կանգնեցնել:

Could ձևը ցույց է տալիս, որ անցյալին վերաբերող գործողությունը տեղի չի ունեցել.

You could have told me about it long ago

Դուք վաղուց կարող էիք ասել ինձ դրա մասին(սակայն չեք ասել)

Advertisements
This entry was posted in Քերականություն, Եղանակավորող բայեր/ Modal Verbes and tagged . Bookmark the permalink.

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Փոխել )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Փոխել )

Connecting to %s