Present Perfect. Ներկա վաղակատար

Կառուցվածքը

[has/have + past participle]

Օրինակ

  • You have seen that movie many times.
  • Have you seen that movie many times?
  • You have not seen that movie many times.

Գործածություն N1

Անցյալում ավարտված գործողություն, որն իր արդյունքով, հետևանքով կապված է ներկայի հետ: Այստեղ կարևորը գործողությունն է, իսկ թե ինչ հանգամանքներում է այն տեղի ունեցել, կարևոր չէ:

I have lost my book.

Չենք կարող Present Perfect-ն օգտագործել հստակ ժամանակահատված ցույց տվող բառերի հետ, ինչպիսիք են yesterday, the day before yesterday, one year ago, tomorrow. Կարող ենք օգտագործել անորոշ ժամանակահատված ցույց տվող բառերի հետ, որոնք են ever,never, once, many times, several times, before, so far, already, yet և այլն:

Have you read the book yet?

Ինչպե՞ս ճիշտ օգտագործել Present Perfect-ը

Այս ժամանակաձևը հաճախ շփոթություն է առաջացնում: Ահա մի քանի գործագություն, որոնք կօգնեն ճիշտ կողմնորոշվել:

N1. Փորձ

Present Perfect կարող եք օգտագործել՝ ձեր փորձը, փորձառությունը նկարագրելու համար: Ինչպես նաև ասելու, որ նման փորձ դուք չունեք: Այս ժ/ձևը ՉԻ օգտագործվում կոնկրետ իրադարձություն նկարագրելու համար

  • I think I have seen that movie before.
  • He has never traveled by train.
  • She  has studied three foreign languages.

N2 Փոփոխություն ժամանակի ընթացքում

You have grown since the last time I saw you.

The government has become more interested in education.

N3 Ավարտելիություն

Օգտագործում ենք՝  ձեռքբերումները, կատարածը թվելու համար: Սակայն չենք կարող օգտագործել կոնկրետ ժամանակահատվածի համար:

He has helped lots of people.

Man has walked on the Moon.

N4 Չավարտված գործողություն

Սովորաբար Present Perfect օգտագործում ենք սպասված գործողության համար, որը տեղի չի ունեցել, մենք դեռ սպասում ենք այդ գործողության կատարմանը

He has not finished his homework yet

The rain hasn’t stopped

N5 Բազմակի գործողություններ՝ տարբեր ժամանակներում

Այս ժ/ձևն օգտագործում ենք նաև մի քանի տարբեր գործողությունների մասին խոսելիս, որոնք տեղի են ունեցել անցյալի տարբեր պահերի, ինչպես նաև նոր գործողություններ են հնարավոր

The army has attacked the city five times.

 

 

 

Posted in Քերականություն | Tagged , , , | Leave a comment

Երկու ժխտում մեկ նախադասության մեջ

Հաճախ մեզ մոտ շփոթմունք է առաջանում՝ կապված ագլերենի և հայերենի ժխտման հետ: Ինչպե՞ս թարգմանենք մի նախադասություն, որում երկու ժխտում կա:

Հայերենի «չեմ կարող չանել» կառույցը անգլերեն կթարգմանենք can եղանակավորող բայի շնորհիվ.

Can’t help doing

Օրինակ՝

I can’t help laughing – Չեմ կարող չծիղածել (ոչ թե չեմ կարող ծիծաղել)

She can’t help asking questions – Նա չի կարող հարցեր չտալ

 

Posted in Եղանակավորող բայեր/ Modal Verbes | Tagged , , , | Leave a comment

Past Continuous

Կազմությունը  [was/were + present participle] Օրինակ՝ I was reading a book when you called. Were you studying when she called? Գործածություն N1  Անցյալում ընդհատված գործողություն Այս ժ/ձևն օգտագործում ենք` ցույց տալու, որ անցյալում կատարվող ավելի երկար տևողությամբ գործողությունն ընդհատվել է՝ … Continue reading

Gallery | Tagged , , | Leave a comment

Present Continuous

Կազմությունըpresent continuous

[am/is/are + present participle]

Օրինակ՝

You are cleaning the house

Գործածություն N1

Ներկա պահին

Այս ժ/ձևն օգտագործում ենք «նորմալ» բայերի հետ՝ ցույց տալու համար, որ տվյալ գործողությունը կատարվում է ( կամ չի կատարվում) ներկա պահին:

Օրինակ՝

You are learning English now.

You are not eating now.

Գործածություն N2

Անգլերենում «հիմա» գաղափարը վերաբերում է ոչ միայն ներկա պահին, այլ նաև՝ այսօր, այս ամիս, այս տարի և այլն: Երբեմն մենք ներկա շարունակական ժամանակն օգտագործում ենք՝ ցույց տալով ավելի երկար տևող գործողություն, որը դեռ ընթացքի մեջ է: Սակայն հենց այս պահին հնարավոր է հենց այդ գործողությունը չենք կատարում:

Օրինակ՝

I  am reading the book The Sun Also Rises

I am teaching at the university now

Գործածություն N3

Երբեմն այս ժ/ձևն օգտագործում ենք՝ ապաայում կատարվելիք, պլանավորած գործողությունը մատնաշնելու համար:

I am meeting my friend after work.

Is she coming with us?

Գործածություն N4

Այս ժ/ձևը կարող ենք օգտագործել նաև զայրույթ կամ կրկնողություն արտահայտելու համար: Սովորաբար ուղեկցվում են always, constantly և նմանատիպ բառերով:

You are always coming to class late

He is always complaining

Posted in Քերականություն, Բայ, Բայ / The Verb | Tagged , , | Leave a comment

Բայի տեսակները

Խումբ Ibanner_verb_tenses

Սովորական բայեր

Բայերի մեծամասնությունը «սովորական բայեր» են: Այս բայերը սովորաբար ֆիզիկական գործողություններ են: Կարող են օգտագործվել բոլոր ժամանակաձևերով:

to run, to walk, to eat, to fly, to go, to say, to touch, etc.

Օրինակ՝

I am walking now.

I eat dinner every day.

Խումբ II

Ոչ շարունակական բայեր:

Այս բայերը շատ հազվադեպ են օգտագործվում շարունակական ժ/ձևում

Վերացական բայեր

to be, to want, to cost, to seem, to need, to care, to contain, to owe, to exist..

Պատկանելություն ցույց տվող բայեր 

to possess, to own, to belong…

Հույզ արտահայտող բայեր

to like, to love, to hate, to dislike, to fear, to envy, to mind…

Օրինակ

He is wanting an ice-cream now

He wants an ice-cream now

Խումբ III

Բազմիմաստ բայեր

Այս խմբի բայերը ունեն մեկից ավելի իմաստ: Նույն բայի տարբեր իմաստները կարող են տարբեր դրսևորումներ ունենալ: Օրինակ նույն բայի մի իմաստը կարող է լինել ոչ շարունակական, մյուս իմաստը՝ «նորմալ բայ»:

I have a dog.

I am having fun now.

Posted in Քերականություն, Բայ / The Verb | Tagged , , | 2 Comments

Past Simple

1. Օգտագործվում է անցյալում կատարված և ավարտված գործողությունների մասին խոսելիս:

I saw a movie yesterday.

He washed his car.

2.

Օգտագործում ենք մի շարք ավարտված գործողությունների մասին խոսելիս:

finished work, walked to the beach, and found a nice place to swim

3.

Օգտագործում ենք անցյալում որոշակի տրողություն ունեցած և ավարտված գործողությունների դեպքում: Տևողությունը սովորաբար արտահայտվում է for two years, for five minutes, all day, all year և նմանատիպ արտահայտություններով:

lived in Brazil for two years.

A: How long did you wait for them?
B: We waited for an hour.

4. Անցյալում ունեցած սովորություններ

Past Simple ժամանակաձևը կարող ենք օգտագործել նաև անցյալում ունեցած սովորությունների մասին խոսելիս, որոնք արդեն ավարտվել են: Այն կարող է ունենալ նույն իմաստը ինչ “used to”-ն: Սովորաբար ուղեկցվում է always, often, usually, never, when I was a child, when I was younger և այլ նմանատիպ արտահայտություններով:

studied French when I was a child

5. Անցյալում տեղի ունեցած կամ ընդհանուր փաստերի մասին (որոնք ավարտվել են անցյալում) խոսելիս նույնպես օգտագործում ենք Past Simple ժամանակաձևը:

She was shy as a child, but now she is very outgoing.

He didn’t like tomatoes before.

 

Posted in Քերականություն | Tagged , | Leave a comment

Բլոգը երկու տարեկան է

imagesՀարգելի՛ ընթերցող, այսօր մեր բլոգը դարձավ երկու տարեկան:) Այս երկու տարիների ընթացքում բազմաթիվ գրառումներ են կատարվել, բազմաթիվ հարցերի պատասխաններ են տրվել ինչպես բլոգային ոլորտում, այնպես էլ մեր բլոգի ֆեյսբուքյան էջում:
Ուրախությամբ պետք է նշեմ, որ բաժանորդագրությունների թիվը արագ կերպով ավելանում է, հաճախ ստանում ենք առաջարկներ տարբեր կայքերից և անհատներից: Սա ևս մեկ ապացույց է այն բանի, որ մեր կայքը փոքրիկ քայլերով հասնում է իր առջև դրված նպատակին՝ նշահախնդիր կերպով օգնել հայերին անգլերեն սովորելու հարցում:
Մեր կայքը դեռ երկար ճանապարհ ունի անցնելու. հուսով ենք համբերատար կերպով կսպասեք նոր գրառումների, հանդես կգաք առաջարկներով, կտաք Ձեզ հուզող հարցերը:
Շնորհակալություն մեզ հետ լինելու համար:)

Posted in Ընդհանուր տեղեկություն | Leave a comment

Present Simple

Գործածություն I Present Simple ժամանակաձևն օգտագործվում է սովորաբար կրկնվող գործղությունների համար: Դա կարող է լինել սովորություն, հոբբի, ամեն օր կրկնվող, ըստ ծրագրի ընթացող գործողություն: Այն կարող է նաև լինել գործողություն, որը տվյալ անձը հաճախ մոռանում է, կամ չի անում: Օրինակներ … Continue reading

Gallery | Leave a comment

To be բայի գործածությունը

Հաճախ հայերս to be  բայը իր am/is/are տարբերակներով սխալ ենք կիրառում (մանավանդ սովորելու սկզբնական շրջանում): Ահա այն դեպքերը, երբ այս բառը կիրառվում է:

1.Տարիքը նշելիս- I am 20 years old.

2.Սեռը նշելիս – I am male/female, I’m a girl/ a boy

3.Ամուսնական կարգավիճակ – I am married/ I am not married

4.Ընտանեկան գարգավիճակ – I’m a mother/father

5.Առողջություն – 1.I’m ill/well 2. I’m happy/depressed(հուզականություն)

6.Գործ, զբաղմունք, զբաղեցրած պաշտոնը- I’m a doctor/teacher

7.Ազգություն- I’m Armenian

8.Քաղաքական պատկանելիություն- I’m liberal, I’m conservative

9.Կրոնական պատկանելիություն – I’m Christian

10.Գտնվելու վայրը – I’m in Moscow, I’m from Armenia

11.Գործունեության/ազդեցության ոլորտը – I’m in maths/sciences

Posted in Քերականություն | Tagged , , , | Leave a comment

Ինչպե՞ս հեշտությամբ սովորել անգլերենի ժամանակաձևերը

This gallery contains 1 photo.

Երբեմն ժամանակաձևեր սովորելը մեծ գլխացավանքի և խառնաշփոթի պատճառ է դառնում և սովորողները խառնում են օրինակ Present Simple և Present Continuous ժամանակաձևերը: Իսկ ինչպե՞ս սովորել, որ շփոթություն չառաջանա: 1.Առաջին հերթին որևէ ժամանակաձև սովորելիս նախ ուշադրություն դարձրեք անվանմանը: Հնարավոր է շատ հասարակ … Continue reading

Gallery | Tagged , | Leave a comment